Algemene voorwaarden van Gordijnenreinigers.nl

WASSEN en/of CHEMISCH REINIGEN

Offerte en opdracht:

Gordijnenreinigers.nl zal op verzoek van de opdrachtgever vrijblijvend inmeten op locatie teneinde een passende offerte te maken.

Gordijnenreinigers.nl kan niet aan haar offertes worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat in een offerte een duidelijke vergissing of verschrijving is gemaakt. Indien een opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de reeds gemaakte kosten, alsmede de voor uitvoering gereserveerde arbeidsduur integraal bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Wanneer een opdracht wordt verstrekt dient opdrachtgever de juiste informatie te verstrekken inzake locatie, contactpersoon e.d. alsmede eventuele voorkeuren van de klant.

Werkzaamheden:

Gordijnenreinigers.nl zal de raambekleding als gespecificeerd in onze offerte afhalen, reinigen en terughangen op de juiste plaats. Kleine reparaties, waarbij geen specifieke materialen nodig zijn worden kosteloos hersteld. Indien aan de reparaties of aanvullen van klein materiaal, zoals haken, runners of eindstops kosten verbonden zijn, zal ter plaatse met de opdrachtgever worden overlegd.
De werkzaamheden worden normaliter uitgevoerd in 48-uur service, dat wil zeggen dat de raambekleding op dag 1 wordt afgehaald, op dag 2 gereinigd en op dag 3 weer opgehangen. Indien extreme weersomstandigheden leiden tot overschrijding van deze termijn, dan kan Gordijnenreinigers.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor kostenderving, omdat bepaalde ruimtes niet gebruikt of verhuurd kunnen worden.

Slijtage:

Gordijnenreinigers.nl gebruikt de meest moderne machines en middelen om de raambekleding te reinigen en de producten worden uiterst zorgvuldig behandeld. Richtlijn voor de vorm van behandeling zijn altijd de door fabrikant meegeleverde wasvoorschriften. Indien er geen wasvoorschrift aanwezig is en er getwijfeld word of een product gewassen of chemisch gereinigd dient te worden, zal na overleg met en voor risico van de klant altijd een proefreiniging plaatsvinden, zodat voorkomen word dat hele partijen beschadigd raken. Een proefreiniging wordt ook uitgevoerd indien bij Gordijnenreinigers.nl gerede twijfels bestaan of de producten, gelet op ouderdom en reeds aanwezige schade, een reinigingsbeurt nog kunnen doorstaan.

Krimp:

Voor en na reiniging worden de producten door Gordijnenreinigers.nl opgemeten, teneinde te kunnen vaststellen of de producten gekrompen zijn. Als de krimp meer bedraagt dan de tolerantie voor relexatiekrimp van 3 %, zullen de producten worden opgerekt, zodat de krimp wordt beperkt binnen de normen.

Bereikbaarheid:

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle te reinigen raambekleding goed bereikbaar is. Voor zover hiervoor toegangspassen, sleutels e.d. noodzakelijk zijn, dient opdrachtgever deze tijdig ter beschikking te stellen. Zodra sleutels, passen e.d. niet meer nodig zijn, zullen deze direct worden terug gegeven.

Indien de raambekleding hoger hangt dan 5,5 meter dient opdrachtgever te zorgen voor aan geschikte en goedgekeurde hoogwerker (schaarlift). Al onze mensen zijn in het bezit van een ARBO-hoogwerkers certificaat.

Facturering:

Facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Eventueel meerwerk zal altijd vooraf met opdrachtgever worden besproken en apart op de nota worden gespecificeerd.
Voor particulieren geldt contante betaling bij terug levering.

Veranderingen in een lopende opdracht:

Gordijnenreinigers.nl zal opdrachtgever voor substantiele veranderingen in een lopende opdracht (meer- of minderwerk, reparaties e.d.) separaat een aanvullende offerte doen toekomen. Kleine afwijkingen kunnen tijdens de opdracht worden overeen gekomen.

Aansprakelijkheid:

Gordijnenreinigers.nl is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie over de te reinigen producten heeft verstrekt. Indien Gordijnenreinigers.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van uitkering van de verzekeraar.

Procedure klachten afhandeling:

Indien opdrachtgever een afwijking constateert tussen de geleverde en de overeen gekomen kwaliteit, bespreekt opdrachtgever dit op operationeel niveau. Als de reactie hierop niet voldoende of afdoende is, meld opdrachtgever dit schriftelijk uiterlijk binnen 30 dagen aan de directie van Gordijnenreingers.nl. De directie zal binnen vijf werkdagen na ontvangst hiervan opdrachtgever informeren over de afhandeling van de klacht en controleert of de toegezegde acties inderdaad hebben plaats gevonden.

Voor alle mogelijke, niet in deze voorwaarden genoemde zaken is het Nederlands recht van toepassing.Neem contact met ons op

Gordijnenreinigers.nl
Zuiderwoid 56
1614 TD Lutjebroek

Tel. 0228-519567

info@gordijnenreinigers.nl